Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en de daaruit vloeiende werkzaamheden. Afwijkingen vanuit ons ten gunste van onze cliënten doen geen afbreuk op deze voorwaarden. Afwijkingen vanuit ons op deze voorwaarden zijn slechts bindend als dat schriftelijk door ons is bevestigd. Overeenkomsten en/of andere afspraken met leden van ons personeel – die volgens het Handelsregister niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn – gelden alleen als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met die van onze cliënten, gelden deze voorwaarden.

Offertes en overeenkomsten
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vermelding van maten en gewichten, afbeeldingen en/of tekeningen en dergelijke specificaties, moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven. Indien we bij aanbiedingen monsters verstrekken of ernaar verwijzen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product. Ze zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben wij het recht om zaken van (een) andere fabriek(en) te leveren, mits gelijkwaardig aan de gekochte zaken. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij binnen acht dagen, nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen of met de uitvoering van de opdracht beginnen.
Een orderbevestiging, die we ter bevestiging sturen, is de juiste weergave van het overeengekomene. Bezwaar hierop kan de cliënt, binnen acht dagen na verzending van de orderbevestiging, indienen met een aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit.

Levertijden
Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn bij benadering vermeld en kunnen niet als bindend worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploit in gebreke te worden gesteld. Leveringen vóór de overeengekomen levertijd en leveringen in gedeelten moeten door de cliënt worden aanvaard. Dit geldt ook voor leveringen op afroep. De cliënt is verplicht binnen twee weken ná het sluiten van de overeenkomst/na de verzending van de orderbevestiging de afroeptermijnen schriftelijk nauwkeurig aan te geven, indien op afroep is verkocht. Indien dat niet gebeurt, of als de afroep niet plaatsvindt, zijn wij gerechtigd – na ingebrekestelling – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. We kunnen dan ook nakoming van de overeenkomst of een schadevergoeding vorderen. Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering voor ons niet mogelijk is, door overmacht of door van buiten komende oorzaken of omstandigheden, hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Zonder enige schadevergoeding als gevolg.

Transport en aflevering
Bij een netto-verkoopwaarde tot € 250,00 exclusief btw, tenzij anders bepaald, is cliënt € 8,50 extra verschuldigd als bijdrage in de verzend- en administratiekosten. Bij een netto-verkoopwaarde van € 250,00 en hoger exclusief btw leveren we franco aan het overeengekomen adres. Als een overeengekomen adres ontbreekt leveren we aan het ons bekende magazijn of kantoor van de cliënt. Deze afspraken betreffen transacties binnen Nederland en per gewone expediteurszending. Bij aflevering buiten Nederland en/of op bijzondere wijze, zoals een verzending per expresse, worden de kosten van vervoer in rekening gebracht.

Prijzen
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van grondstoffen, materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de datum van de overeenkomst. Indien vóór de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in vorige zin aangegeven optreedt – ook al gebeurt dat als gevolg van voorziene of onvoorziene omstandigheden – hebben wij het recht om de keuze te maken om een evenredige verhoging aan de cliënt in rekening te brengen. Of om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding als gevolg.

Reclames en garantie
Garantie op de door ons geleverde zaken wordt alleen verleend, als we deze schriftelijk hebben verleend en gaat nooit verder dan de garantie, zoals deze door de producent c.q. importeur c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van door ons gemaakte materialen en producten en geldt slechts voor het kosteloos opnieuw leveren. De garantie vervalt als de door ons geleverde zaken onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.
Wij vergoeden geen schade van cliënt of diens personeel die ontstaan is door niet-tijdige levering van zaken. De cliënt moet bij de levering van de producten controleren op schade. Alle aansprakelijkheid voor de door ons geleverde zaken is uitgesloten.
Eventuele opmerkingen of klachten dienen binnen acht dagen na levering ingediend te worden Dat moet schriftelijk bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit. Reclames, claims of garantieclaims geven onze cliënt het recht de nakoming van de verbintenis(sen) op te schorten of achterwege te laten als er sprake is van een ernstige nalatigheid van ons en dan nog slechts evenredig aan de nalatigheid. Gedeeltelijke nalatigheid van ons kan nooit leiden tot volledige opschorting van de verbintenis door onze cliënt.

Betaling
Indien de cliënt het niet eens is met de factuur dienen klachten hierover schriftelijk te worden ingediend bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit. Dat moet uiterlijk binnen acht dagen na verzending van de factuur. Bij niet tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat enige maning of in gebrekestelling door ons vereist is. In geval van niet tijdige betaling is de cliënt wegens de vertraging over het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd. Deze wordt vastgesteld in de regelgeving betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties en voor het geval die regelgeving niet van toepassing is, geldt een vertragingsrente van 7% hoger dan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Een twaalfde deel van deze rente is verschuldigd over elke (geheel of gedeeltelijk verstreken) maand sinds de ingang van het verzuim totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Is er geen betalingstermijn afgesproken, dan moeten de zaken direct bij levering worden betaald. Wij zijn altijd gerechtigd van de cliënt zekerheid te verlangen – aard en omvang door ons te bepalen – voor de juiste nakoming van de betalingsverplichtingen van de cliënt aan ons, zowel vóór als ná de nakoming van ons van de betreffende overeenkomst. Bij gebreke van het verschaffen door de cliënt van de gevraagde zekerheid, zijn wij gerechtigd – na ingebrekestelling – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen, zonder ons recht te verliezen dat de cliënt de overeenkomst alsnog nakomt. Als de rechtsvorm van een bedrijf van een cliënt wijzigt, die bij ons is geregistreerd onder een bepaald debiteurennummer of naam, zijn zowel het bedrijf onder de oude als onder de nieuwe rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die ieder van hen heeft of zou hebben bij ons. Iedere cliënt is verplicht een wijziging van de rechtsvorm aan ons te melden. Indien een cliënt niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan dient cliënt de door ons gemaakte extra kosten aan ons te betalen. Dit betreft zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de cliënt in ieder geval verschuldigd, indien wij voor de invordering de hulp van een derde hebben ingeschakeld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom en/of het belang, met een minimum van € 345,00 exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Uit het enkele feit dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van een derde zoals hier vermeld, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. In het geval van faillissementsaanvraag door ons, is de cliënt buiten de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de kosten voor de faillissementsaanvraag verschuldigd. Door de cliënt gedane betalingen zijn altijd als eerste ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en horen daarna steeds bij facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Eigendomsvoorbehoud
Afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Blijft de cliënt in gebreke of als er sprake is van aankomend faillissement of beëindiging van de bedrijfsvoering zijn wij gerechtigd de eerder afgeleverde zaken retour te halen. We kunnen de zaken crediteren minus 10% van de factuurwaarde van de goederen die niet beschadigd zijn en een acceptabele houdbaarheidsdatum hebben. Het is de cliënt toegestaan om aan ons in eigendom verbleven zaken te vervreemden, als dit gebeurt in hun normale bedrijfsuitoefening. Aldus vervreemde, maar niet in handen van de verkrijger gekomen zaken, blijven echter onder het eigendomsvoorbehoud vallen. De cliënt is niet gerechtigd tot enige andere beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken, en met name niet tot verpanding. Indien een derde aan ons in eigendom gebleven zaken in beslag doet nemen, zal ons daarvan door de cliënt onverwijld mededeling worden gedaan. Kosten die door ons in verband met de beslaglegging moeten worden gemaakt, komen ten laste van de cliënt.

Geschillen en toepasselijk recht
Geschillen, waartoe een offerte, een overeenkomst of deze voorwaarden aanleiding mochten geven, kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe onze woonplaats behoort. Tenzij dwingende, wettelijke rechterlijke competentieregels anders bepalen. Een onbetwiste vordering die onbetaald gelaten wordt is gelijk aan een geschil. Op al onze offertes en gesloten verkoopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien uit geldende wetgeving blijkt, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of onbetwistbaar als onredelijk moeten worden aangemerkt, gelden de relevante wettelijke bepalingen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

Leveringen geschieden volgens bovenstaande voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de KvK in Tiel.